Jak rozliczać PIT?

Wprawdzie do złożenia zeznania podatkowego i rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych w roku poprzedzającym dochodów, zawsze jest trochę czasu, ale nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę. Brak pośpiechu i zdenerwowania z powodu zbliżającego się nieubłaganie terminu, pozwalają uniknąć kosztownych błędów i pomyłek. Co więcej zapas czasu umożliwia dokładne sprawdzenie co, na jakiej podstawie i w ramach jakiego limitu można odliczyć w PIT, by przy okazji zaoszczędzić.

Do wypełnienia zeznania podatkowego konieczne jest posiadanie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy lub zleceniodawcy. W przypadku wykonywania obowiązku pracy w kilku miejscach, należy skompletować dokumenty poświadczające o zarobkach u wszystkich pracodawców. Informacje zawarte w PIT-11 informują o wysokości przychodów, kosztów ich uzyskania oraz pobranych w ciągu roku składkach czy zaliczek.

Rozliczenie PIT – krok po kroku

Rozliczanie PIT rozpocząć należy od podania na górze formularza numeru PESEL – w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub numeru NIP – w przypadku płatników składek, płatników podatków. Dopiero wówczas można przejść do części właściwej rozliczenia PIT.

1. Sposób rozliczenia

W pierwszej kolejności należy wybrać sposób rozliczenia się (opodatkowania) zaznaczając w poz. 6 odpowiedni kwadrat. Można rozliczać się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem, a nawet jako samotny rodzic. Pozostałe pola są przeznaczona dla osób, które mieszkają poza granicami Polski, ale rozliczyć chcą się według polskiej skali podatkowej.

2. Wypełnienie części A i B

W części A należy podać właściwy urząd skarbowy, w którym złożone zostanie zeznanie. W tej części trzeba również zaznaczyć czy zeznanie podatkowe składane jest w tym roku po raz pierwszym, czy może stanowi korektę do przesłanej już deklaracji. Natomiast część B przeznaczona jest na dane osobowe podatnika oraz małżonka, jeśli rozlicza się wraz z nim.

3. Rozliczanie dochodów (część C – DOCHODY I STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW)

W sytuacji, gdy rozliczający się pracownik pracował wyłącznie na jednym etacie jego zadaniem jest przepisanie danych z PIT-11. Jeśli stosunek pracy wykonywany był w więcej niż jednym miejscu, należy skompletować niezbędne dokumenty i podać dane ze wszystkich zebranych PIT-11. W części C1 konieczne jest wykazanie wszystkich przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochody lub straty oraz wysokości pobranych zaliczek pobranych przez płatników. Z kolei część C1 należy wypełnić tylko wtedy, gdy rozliczenia następuje wraz z małżonkiem.

Pozycje 42 i 43 w części C1 wypełnia się wówczas, gdy przysługuje prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, np. w wyniku praw autorskich. Koszty te są jednak limitowane i nie mogą przekroczyć kwoty 42 764 zł.

4. Odliczenia od dochodu (część D – ODLICZENIA OD DOCHODU)

W tej części należy odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, przez które rozumie się ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. W sytuacji pracy na kilku etatach lub dorabiania w oparciu o umowę o dzieło czy zlecenie, należy zsumować wszystkie wartości potrącanych składek i wpisać pełną kwotę w poz. 99.

Poz. 101 przeznaczona jest dla osób, które składki płaciły poza granicami kraju;
Poz. 103 przeznaczona jest do wpisania różnicy wynikającej z odejmowania wartości składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu;
Poz. 100, 102, 104, 106 – wypełnia się tylko przy rozliczaniu wspólnie z małżonkiem;
Poz. 105-110 – dotyczy kwot odliczeń od dochodów, jeśli podatnik korzysta z ulg na IKZE, ulg internetowych lub ulg rehabilitacyjnych. Kwoty przenieść należy z PIT/O lub PIT/D;
Poz. 111 – nakreśla dochód po odliczeniach. Uzyskuje się ją odejmując sumę kwot z poz. 105, 106, 107 i 109 od sumy kwot z poz. 103 i 104.

5. Obliczenie podatku (część E – OBLICZANIE PODATKU)

Część przeznaczona do obliczania podstawy opodatkowania i wysokości podatku, jednak przed zastosowaniem ulg podatkowych i odliczeń od podatku. Podstawą opodatkowania jest jest dochód po odliczeniach, chyba że rozliczenie następuje wspólnie z małżonkiem. Wówczas dochód po odliczeniach dzieli się przez 2. Tak więc w poz. 112 wpisać należy:

w przypadku rozliczenia indywidualnego – kwotę z poz. 111, przy czym zaokrąglając ją do pełnych złotych;
w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub w sposób przeznaczony dla osób samotnie wychowujących dziecko – połowę kwoty z poz. 111, również zaokrągloną do pełnych złotych.
Ważne! Jeśli podstawą opodatkowania jest kwota poniżej 85 528 zł to podatek wyniesie 18% minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 556, 02 zł. Z kolei jeśli kwota opodatkowania jest wyższa niż 85 528 zł, to podatek wyniesie 14 830, 02 zł plus 32% liczone od nadwyżki przekraczającej 85 528 zł.

Tak obliczony podatek wpisać należy w poz. 113, przy czym:

przy rozliczeniu indywidualnym, podatek zostaje w takiej kwocie, w jakiej został obliczony za pomocą powyższego sposobu;
przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem lub osób samotnie wychowujących dzieci, obliczony w ten sposób podatek należy pomnożyć przez 2. W sytuacji, gdy wynik jest liczbą ujemną, w poz. 113 wpisać należy 0.
W poz. 115 wpisać trzeba kwotę z poz. 113, chyba że w poz. 114 wpisana została kwota do odliczenia, wówczas w poz. 115 wpisać należy sumę kwot z poz. 113 i 114.

6. Zmniejszenie podatku (część F – ODLICZENIA OD PODATKU)

Do rubryk oznaczonych jako poz. 116 i 117 przenieść trzeba kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne podane w PIT-11. W kolejnych rubrykach tabelki wpisać należy kwoty odliczeń od podatku z tytułu ulg wykazanych w załącznikach PIT/O lub PIT/D, np. ulga na dzieci.

W takiej sytuacji w poz. 122 wpisuje się kwotę obliczoną na podstawie kolejnych rachunków, tj. od podatku wykazanego w poz. 115 odjąć należy kwoty ulg wykazane z poz. 116-117 oraz 120-121.

7. Zwrot lub niedopłata (część G – OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO)

W poz. 126 obliczony podatek należy zaokrąglić do pełnych złotych. W kolejnym polu konieczne jest podanie zaliczek pobranych przez pracodawcę w ciągu całego roku. W tym celu z części C PIT-37 z przenieść należy kwoty z poz. 68 i 98 do poz. 127.

Jeśli ostateczna wartość z poz. 127 jest równa lub większa niż wartość z poz. 126, do urzędu skarbowego nie trzeba nic dopłacać. W poz. 128 należy też wpisać 0.
Jeśli kwota z poz. 127 jest mniejsza, w poz. 128 wpisać należy różnicę i jest to wartość, którą należy wpłacić na rzecz urzędu skarbowego.
Jeśli kwota z poz. 127 jest wyższa niż ta z poz. 126, różnicę należy wpisać w poz. 129 i jest to nadpłata podatku, czyli wartość, którą urząd skarbowy zobligowany jest zwrócić płatnikowi.

8. Dodatkowy zwrot z ulgi na dzieci (część H – DODATKOWY ZWROT Z TYTUŁU ULGI NA DZIECI)

Istnieje możliwość, że obliczona wartość podatku będzie zbyt niska, by podatnik mógł w całości skorzystać z ulgi na dzieci. Jeżeli odliczenie jest wyższe od podatku należy wypełnić część H w PIT-37.

W poz. 130 i 131 wykazać należy kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zapłacone oraz odliczone w danym roku podatkowym, pomniejszone o składki odliczone w PIT-36L.
W poz. 132 i 133 wpisuje się różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą ulgi na dzieci już odliczoną od podatku w części F zeznania podatkowego.
W poz. 134 wykazać należy przysługującą kwotę różnicy, stanowiącą sumę kwot z poz. 132 i 133, jednakże w wysokości nie większej niż suma składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które wykazane zostały w poz. 130 i 131.
W przypadku gdy rodzice dziecka lub prawni opiekunowie pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, ale składający odrębne zeznania PIT-36 i PIT-37, suma kwot z poz. 134 PIT-37 oraz poz. 206 PIT-36 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 130 i 131. Z kolei z poz. 135 wykazuje się sumę kwot z poz. 129, w przypadku nadpłaty lub poz. 134, w przypadku niedopłaty.

9. Pozostałe pola

Część J – wypełnia się w sytuacji chęci przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wówczas podać należy numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) tejże organizacji oraz wysokość przekazywanej kwoty.
Część K – podaje się szczegółowy cel na jaki przekazany ma zostać 1% podatku.
Część L – wpisać należy ilość i rodzaj załączników składanych do PIT-37.
Część M – to miejsce do złożenia podpisu składającego zeznanie podatkowe oraz małżonka, jeżeli rozliczenie następuje wraz z nim.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone *gwiazdką są wymagane.

2 × pięć =